Implant / เทคนิค

 • Q: ทำไมถึงทำเป็น Cement Retained ไม่ได้ ?

  A: ในกรณีที่ Abutment สั้นกว่า 4 mm. จะไม่มี Retention

 • Q: ควรใส่ Impression Coping ใน Tray เวลาส่งแลปมั้ย ?

  A: ช่วยใส่มาใน Tray เลย เพื่อป้องกันการหดตัวขยายตัวของ Tray โดยมีข้อควรระวังดังนี้
  1) ควรใส่ให้ตรงเหลี่ยม
  2) ถ้าคุณหมอไม่สะดวกใส่มา สามารถส่งมาให้แลปใส่ได้ (แลปจะส่องกล้องขยายใส่ให้ถูกล็อค)

  PC LAB

  รูป: Impression Coping ใน Tray

 • Q: งาน Bridge Implant ควรใช้ Abutment แบบไหน ?

  A: แนะนำใช้ Abutment แบบ Non-Hex ที่ไม่มีเหลี่ยมล็อคตายตัว

  PC LAB

  รูป: Abutment แบบ Non-Hex และแบบ Hex