Retainer / เวลาผลิต

  • Q: เวลาผลิตสำหรับงาน Retainer ?

    A: เวลาผลิต 3 วันในแลป
    *หมายเหตุ: ไม่รวมวันรับ-ส่งงานและกรุณาใส่วันส่งงานก่อนนัดคนไข้ 1 วัน

  • Q: มีงานด่วนทำได้ไหม คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

    A: มีค่ะ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ให้โทรแจ้งแลปล่วงหน้า เพื่อเตรียมทีมงาน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน