Retainer / ราคา

 • Q: ลายพิเศษคิดค่าใช้จ่ายไหม ?

  A: คิดค่าบริการลายพิเศษ 100 บาท / ชิ้น

  PC LAB

  รูป: ลายพิเศษ

 • Q: งาน Retainer มีการรับประกันไหม ?

  A: รับประกันชิ้นงาน 1 เดือน นับจากวันออกบิล

 • Q: ราคาค่าบริการ Retainer คิดเท่าไร ?

  A: ค่าบริการงาน Retainer

  PC LAB

  รูป: ค่าบริการงาน Retainer