Flexible / เวลาผลิต

  • Q: เวลาผลิตสำหรับงาน Flexible ?

    A: ลองเรียงฟัน = 2 วันในแลป
    อัดเสร็จ = 3 วันในแลป
    *หมายเหตุ: ไม่รวมวันรับ-ส่งงานและกรุณาใส่วันส่งงานก่อนนัดคนไข้ 1 วัน

  • Q: มีงานด่วนทำได้ไหม คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

    A: มีค่าบริการด่วน24ชม. กรุณาโทรแจ้งแลปล่วงหน้า เพื่อเตรียมทีมงาน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน