AC / เวลาผลิต

  • Q: เวลาผลิตสำหรับงาน TP ?

    A: 1-3 ซี่ = 2 วันในแลป *หมายเหตุ: ไม่รวมวันรับ-ส่งงานและกรุณาใส่วันส่งงานก่อนนัดคนไข้ 1 วัน

  • Q: มีรับทำงานด่วนวันเดียวไหม ? คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

    A: มีค่ะ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปกติ 25% โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. โทรแจ้งแลปล่วงหน้า เพื่อเตรียมทีมงาน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    2. ต้องมีเศษฟันมาให้ หรือใช้ฟันที่แลปมี (Yamahashi,Cosmo,Major dent)
    3. งานอัด TP 1-3 ซี่, งานลองฟัน (ไม่ขอดูไลน์), งานซ่อมฟันหัก